மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நிறுவனங்கள்

COVID-19 is kept in check by the timely and efficient intervention from the Local and State Government Organizations.

Directorate of Health Services Kerala

கட்டுப்பாட்டு அறையின் தகவல் தொடர்பு விபரம்

Given below are the publicly available contact details of the organizations at the forefront of containing the வைரஸ்.

Authority

Phone

Phone

Phone

STATE

0471-2309250

0471-2309251

0471-2309252

DISHA

1056

0471-2552056

Last updated